top of page

Wie zijn wij?

 

Stichting Conaction

 

Conaction zet zich als jeugdzorgorganisatie in voor zowel het functioneren als het welzijn van jongeren en hun gezinnen in de samenleving. Onze programma’s en diensten zijn gericht op ondersteuning van mensen die zelfstandig moeite hebben vooruit te komen. Wij versterken hun kracht en helpen ze hun talenten tot bloei te laten komen. Conaction wil bijdragen aan het bieden van kansen voor kwetsbare mensen in de samenleving.

Wij bieden hiervoor zowel preventieve en pedagogische begeleiding als specialistische (jeugd)zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen. Onze hulp en ondersteuning is gericht op alle fasen en facetten van jeugd en gezin. Daarnaast geven we begeleiding aan (jong)volwassen vanuit de wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Jongeren en hun gezinnen kunnen een beroep doen op ambulante hulpverlening, zorg op locatie en verblijf in onze woongroep. 

 

Onze inzet is gericht op persoonlijke mogelijkheden en het stimuleren van motivatie om te leren, te werken en te leven. Wij werken vanuit het leefsysteem van de deelnemer: waar loop je tegenaan en wat heb je nodig om een positieve verandering te bewerkstelligen? Conaction versterkt waar mogelijk de verbinding van het individu met gezinsleden  school, werk en vrije tijd. Om onze doelen te behalen werken we samen met deskundige partners.

Raad van toezicht

 

De Raad van Toezicht (RvT) van stichting Conaction adviseert, controleert  en ondersteunt het dagelijks bestuur. De Raad houdt zicht op de resultaten en eventuele risico’s voor het bestuur. Ook wordt gecontroleerd of het bestuur en de stichting zich houden aan wet en regelgeving. 

 

Verder let de Raad op de integriteit, doelmatigheid en efficiëntie van het dagelijks bestuur. De RvT heeft de bevoegdheid om het bestuur te benoemen en te ontslaan. 

De adviesfunctie van de Raad van toezicht krijgt onder andere vorm in het afleggen van werkbezoeken, vertegenwoordiging in regionale netwerken en verslaglegging daarvan

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

- Björn Rommens (voorzitter)

- Rens Boons

- Kees Jongmans

- Robby van der Zande

Bestuurszaken kunnen worden gemaild naar info@conaction.info

Dagelijks bestuur stichting Conaction

 

Michel Driessen is oprichter en directeur-bestuurder van Stichting Conaction.  

 

Michel Driessen heeft veel ervaring als manager binnen welzijnsinstellingen en lokale overheden. Als zelfstandig maatschappelijk ondernemer werkte hij aan projecten in het fysieke en sociale domein. Michel Driessen is verantwoordelijk voor de programmaontwikkeling en marktverkenning van Conaction. Ook legt hij verbinding met partnerorganisaties en geeft leiding aan het personeel. De directeur is daarnaast nauw betrokken bij de uitvoering en de begeleiding van cliënten. 

All4Care

Conaction is initiatiefnemer, en in de persoon van Michel Driessen ook penvoerder, van zorgcombinatie All4Care. Dit is een samenwerking tussen vernieuwende zorgaanbieders in West-Brabant. Alle zorgverleners binnen de combinatie staan als partner naast jongeren en gezinnen. Wij werken vanuit de mens achter de zorgvraag en gaan gezamenlijk op zoek naar de juiste aanpak en mogelijkheden. Het doel is om cliënten weer volledig te laten deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

 

All4Care biedt een breed pallet aan hulp en zorgtrajecten voor jongeren en gezinnen. Door een flexibele opstelling en korte lijnen tussen de partners leveren wij snel en altijd passend maatwerk. De partners binnen All4Care onderschrijven gelijke, bindende kernwaarden. Er wordt vanuit verschillende locaties in de regio. Daardoor is All4Care voor iedereen makkelijk toegankelijk.

Ons zorgaanbod is heel breed. Wij bieden zowel preventieve en pedagogische begeleiding als specialistische (jeugd)zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen. Onze hulp en ondersteuning is gericht op alle fasen en facetten van jeugd en gezin. Daarnaast geven we begeleiding aan jongvolwassen vanuit de wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Jongeren en hun gezinnen kunnen een beroep doen op ambulante hulpverlening, zorg op locatie en verblijf in onze woongroep. 

Naast de intensieve samenwerking vanuit de zorgcombinatie kunnen wij putten uit een breed netwerk van samenwerkingspartners om alle zorgvragen op te pakken.

 

De kernwaarden van All4Care:

  • Verbindend

  • Maatwerkgericht 

  • Daadkrachtig

  • Flexibel

  • Oog voor de menselijke maat

  • Innoverend

  • Outreachend

bottom of page